ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
H επιχείρηση με την επωνυμία «ALL STAR APPLIES» (στο εξής «Πωλητής»), η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Ι.Φαρμάκη αρ. 26, ΑΦΜ 067745380 ΔΟΥ Α’ Θεσσαλονίκης, Τηλέφωνο: 2310.231032 ,είναι ιδιοκτήτρια του ιστοτόπου www.allstarapplies.gr, εντός του οποίου λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων (eshop) μέσω Διαδικτύου και συγκεκριμένα πώλησης αυτοκόλλητων μεμβρανών αλλαγής χρώματος για οχήματα.
Η πραγματοποίηση αγορών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του παραπάνω ιστοτόπου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι αναγραφόμενων όρων από τον αγοραστή/επισκέπτη του ιστοτόπου.
Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει.

1. Γενικοί όροι χρήσης
1.1 Εγγραφή – Αναγνώριση Αγοραστή
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή και αναγνώριση του αγοραστή είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι του παρέχουν πρόσβαση με ασφάλεια κάθε φορά που τους καταχωρεί.
Ο αγοραστής μπορεί να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμεί. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία είναι ο αγοραστής μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας και την απόκρυψή τους από τρίτα πρόσωπα. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την χρήση του Κωδικού Εισόδου ή του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνίσταται, για λόγους ασφαλείας, ο αγοραστής να αλλάζει το password σε τακτά χρονικά διαστήματα .
Για την ασφάλεια του αγοραστή, θα πρέπει να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
1.2 Τιμές προϊόντων
Ο Πωλητής ενημερώνει τον αγοραστή εγκαίρως και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας εκ μέρους του αγοραστή, για τη συνολική τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και για όλες τις ενδεχόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις παράδοσης ή αποστολής των προϊόντων.
1.3 Ευθύνη Πωλητή
Ο Πωλητής ευθύνεται για τα πραγματικά ελαττώματα και την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 και τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.
Ο Πωλητής δεν ευθύνεται αν αποδείξει ότι:
α) δεν έθεσε το προϊόν σε κυκλοφορία.
β) το ελάττωμα δεν υπήρχε όταν το προϊόν τέθηκε σε κυκλοφορία.
γ) δεν κατασκεύασε το προϊόν αποβλέποντας στην διανομή του και δεν το διένειμε στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
δ) το ελάττωμα οφείλεται στο γεγονός ότι το προϊόν κατασκευάστηκε σύμφωνα με κανόνες αναγκαστικού δικαίου.
Πέραν της ευθύνης του Πωλητή στην περίπτωση πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) ενδεχομένως υποστεί ο αγοραστής ένεκα ή εξ αφορμής της περιήγησής του στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή και χρήσης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, της ακύρωσης μιας παραγγελίας, της καθυστερημένης ή της απουσίας παράδοσης παραγγελθέντων προϊόντων.
Ο Πωλητής δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να ενημερώνει τον αγοραστή κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος και, οπωσδήποτε, πριν από την ολοκλήρωση παραγγελίας προϊόντος εκ μέρους του, για την διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων. Συγκεκριμένα, ο Πωλητής, κάνοντας χρήση των σχετικών ενδείξεων, ενημερώνει τον αγοραστή στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) για τα προϊόντα, τα οποία είναι διαθέσιμα στο φυσικό κατάστημα του Πωλητή κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας και είναι άμεσα παραδοτέα.
β) για τα προϊόντα, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο φυσικό κατάστημα του Πωλητή, κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας, αλλά αναμένεται η παράδοσή τους από τους προμηθευτές του Πωλητή στον χώρο του φυσικού καταστήματος σε καθορισμένη ημερομηνία και
γ) για τα προϊόντα, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο φυσικό κατάστημα του Πωλητή κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας και δεν αναμένεται η παράδοσή τους από τους προμηθευτές του Πωλητή στον χώρου του φυσικού του καταστήματος σε καθορισμένη ημερομηνία.
Σε περίπτωση που ο αγοραστή προχωρήσει στην ολοκλήρωση παραγγελίας παρά την ένδειξη ότι το παραγγελθέν προϊόν δεν είναι, κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας, διαθέσιμο στο φυσικό κατάστημα του Πωλητή, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την παράδοση του προϊόντος μετά το πέρας των προθεσμιών που προβλέπονται στους όρους για την παράδοση των προϊόντων.
1.4 Οδηγίες τοποθέτησης-εγγύηση για πλημμελή εγκατάσταση
Ο πωλητής μαζί με το προϊόν παρέχει στον αγοραστή και τυχόν απαραίτητες οδηγίες τοποθέτησης του προϊόντος μέσω οπτικοακουστικού υλικού και τηλεφωνικής υποστήριξης. Κατά την τοποθέτηση των μεμβρανών στο όχημα ο αγοραστής πρέπει να χρησιμοποιεί εξειδικευμένα εργαλεία που δεν συνοδεύουν το προϊόν και πωλούνται ξεχωριστά (κοπίδι, σπάτουλα, θερμοπίστολο, ειδικά καθαριστικά…..) τηρώντας τις ενδεδειγμένες διαδικασίες που προτείνει ο πωλητής για την προσήκουσα εφαρμογή τους. Ο Πωλητής δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν πλημμελή εγκατάσταση των μεμβρανών συνεπεία υπαιτιότητας του αγοραστή. Η εγγύηση καλύπτει μόνο τα προϊόντα που αποδεδειγμένα έχουν τοποθετηθεί με προσήκοντα τρόπο, με την χρήση ενδεδειγμένου εξοπλισμού και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και του Πωλητή. Σε περίπτωση αδυναμίας τοποθέτησης του προιόντος ο Αγοραστής δύναται να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις του Πωλητή και να αιτείται την τοποθέτησή του προιόντος αναλαμβάνοντας το αντίστοιχο κόστος.
1.5 Μετάθεση κινδύνου
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Πωλητής παραδίδει στον αγοραστή τα προϊόντα μέσω ταχυδρομικής αποστολής, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων μετατίθεται στον αγοραστή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζει ο αγοραστής και είναι διάφορο του μεταφορέα αποκτά τη φυσική κατοχή των προϊόντων.
Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον αγοραστή με την παράδοση των προϊόντων από τον Πωλητή στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον αγοραστή να μεταφέρει τα προϊόντα και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον Πωλητή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του αγοραστή έναντι του μεταφορέα.
1.6 Παρεχόμενες πληροφορίες
Ο Πωλητής δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, αλήθεια και πληρότητα των πληροφοριών που καταχωρεί στον δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει τόσο ως προς τις πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο τον Πωλητή, όσο και ως προς τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις φωτογραφίες των διατιθέμενων προς πώληση προϊόντων και περιέχουν στοιχεία αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες αυτών. Ο Πωλητής αναλαμβάνει, ακόμη, να καταχωρεί τις φωτογραφίες των προϊόντων που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι καταχωρημένες φωτογραφίες απεικονίζουν τα διατιθέμενα προϊόντα, όπως ακριβώς είναι κατά την φυσική τους υπόσταση (“ως έχουν”) ή όπως έχουν αποτυπωθεί και χορηγηθεί για λόγους προβολής και διαφήμισης από τον κατασκευαστή του προιόντος.
Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την ύπαρξη τυχόν ορθογραφικών, μηχανογραφικών ή τυπογραφικών λαθών που δύναται να εντοπίζονται στις παρεχόμενες πληροφορίες. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να εντοπίζει τέτοια λάθη και να τα διορθώνει αμελλητί.
Σε περίπτωση τυπογραφικού λάθους στην τιμή παραγγελθέντος προϊόντος, ο Πωλητής αναλαμβάνει να ενημερώσει τον αγοραστή αμέσως μόλις εντοπίσει το λάθος και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την παράδοση του προϊόντος σε αυτόν. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να ενημερώσει τον αγοραστή για την διαφορά στην τιμή του παραγγελθέντος προϊόντος, καθώς και για την δυνατότητά του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πωλητής αναλαμβάνει να επιστρέψει στον αγοραστή κάθε πληρωμή που έλαβε από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αποστολής του προϊόντος χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο αγοραστής τον ενημέρωσε ότι επιθυμεί να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, λόγω λάθους στην αναγραφόμενη τιμή του παραγγελθέντος προϊόντος.
Ο Πωλητής πραγματοποιεί την παραπάνω επιστροφή χρημάτων, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής, με εκείνο που χρησιμοποίησε ο αγοραστής για την αρχική συναλλαγή. Σε περίπτωση διαφορετικής συμφωνίας, ο αγοραστής δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από την επιστροφή χρημάτων.
Ο Πωλητής δεν αναλαμβάνει την επιστροφή ενδεχόμενων πρόσθετων δαπανών παράδοσης που οφείλονται στην επιλογή του αγοραστή να χρησιμοποιήσει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης προϊόντων που χρησιμοποιεί ο Πωλητής.
1.7 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Ο Πωλητής είναι δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συνόλου του περιεχομένου του ιστοτόπου www.allstarapplies.gr, εντός του οποίου ευρίσκεται και λειτουργεί το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αντικείμενα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Πωλητή είναι κάθε σχέδιο, φωτογραφία, βίντεο, ηχητικό μέσο, εικονογράφηση, εγχειρίδιο, κείμενο λόγου, διαφήμιση, μέσου προώθησης αλλά και κάθε έργο που εμπίπτει στους ορισμούς του άρθρου 2 του Ν. 2121/1993, που καταχωρείται στον παραπάνω ιστότοπο.
Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Πωλητή προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού και ελληνικού δικαίου και, συγκεκριμένα, με τις διατάξεις Ν. 2121/1993. Απαγορεύεται (α) η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη, αναπαραγωγή των έργων του Πωλητή, εν όλω ή εν μέρει, (β) η διασκευή, προσαρμογή ή οποιουδήποτε είδους μετατροπή των έργων, (γ) η μετάδοση, αναμετάδοση, παρουσίαση στο κοινό ή χρήση του έργου με τρόπο που προσβάλλει το ηθικό δικαίωμα του Πωλητή.
Η εκ μέρους τρίτων άσκηση εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του Πωλητή (ήτοι, ενδεικτικά, η αναπαραγωγή, διάδοση, αναμετάδοση ή άλλη εκμετάλλευση των έργων του Πωλητή) επιτρέπεται μόνο κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης ή παραχώρησης σχετικής άδειας από τον Πωλητή. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι εν λόγω συμβάσεις και άδειες που παραχωρεί ο Πωλητής σε τρίτους θεωρούνται μη αποκλειστικές. Ο τρίτος που αναλαμβάνει την εκμετάλλευση ή αποκτά δυνατότητα εκμετάλλευσης των έργων του Πωλητή δεν μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του αυτά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Πωλητή. Τυχόν παράβαση επισύρει όλες τις εκ του νόμου συνέπειες και γεννά δικαιώματα και αξιώσεις υπέρ του Πωλητή για τα οποία ρητά επιφυλάσσεται δια των παρόντων, ενώπιον αστικών και ποινικών δικαστηρίων.
1.8 Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης και των εμπορευμάτων του Πωλητή, ήτοι το όνομα, η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και το σήμα, προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού και ελληνικού δικαίου. Ακόμη, η ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης του Πωλητή (domain name: https://allstarapplies.gr/) προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 για την προστασία των σημάτων.
Απαγορεύεται η εκ μέρους τρίτων χρήση ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο των διακριτικών γνωρισμάτων του Πωλητή, χωρίς την προηγούμενη και γραπτή συγκατάθεση του τελευταίου. Ειδικότερα, ως προς την προστασία του σήματος του, ο Πωλητής δικαιούται να στραφεί κατά παντός, ο οποίος, χωρίς την συγκατάθεσή του, ασκεί μια από τις εξουσίες που απορρέουν από το σήμα ή χρησιμοποιεί στις συναλλαγές σημείο κατά τρόπο που προκαλεί κίνδυνο συγχύσεως με το σήμα του.
1.9 Ευθύνη Επισκέπτη
Ο επισκέπτης του ιστοτόπου του Πωλητή δεσμεύεται να περιηγείται στον ιστότοπο και να πραγματοποιεί συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που ευρίσκεται εντός αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες όρους χρήσης, την ισχύουσα ενωσιακή και ελληνική νομοθεσία και την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
Ο επισκέπτης του ιστοτόπου απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει τους διαθέσιμους μέσω του ιστοτόπου τρόπους επικοινωνίας, προκειμένου να αποστείλει περιεχόμενο, το οποίο παραβιάζει διατάξεις της ισχύουσας ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας ή που είναι αντίθετο με τις επιταγές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ή που είναι ικανό να προκαλέσει βλάβη στην ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία του λογισμικού του ιστοτόπου ή του υλικού εξοπλισμού του Πωλητή. Ακόμη, ο επισκέπτης του ιστοτόπου απαγορεύεται να αποστείλει περιεχόμενο προσβλητικό, ενοχλητικό, χυδαίο, απειλητικό, συκοφαντικό, καθώς και περιεχόμενο με το οποίο παραβιάζει διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων.
Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω υποχρεώσεων από τον επισκέπτη, αυτός ευθύνεται να αποζημιώσει τον Πωλητή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και, συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 914 επ. Αστικού Κώδικα. Ο Πωλητής διατηρεί ακέραιο το δικαίωμά του να διαγράφει λογαριασμό αγοραστή λόγω υπαίτιας ή ανυπαίτιας παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης, των διατάξεων της ισχύουσας ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας, των επιταγών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ή σε περίπτωση που με ενέργειές του ο αγοραστής δύναται να προκαλέσει βλάβη στην ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία του λογισμικού του ιστοτόπου ή του υλικού εξοπλισμού του Πωλητή.
1.10 Ακύρωση/Ματαίωση Παραγγελίας
Ο αγοραστής δικαιούται να μην ολοκληρώσει την διαδικασία παραγγελίας προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Μέχρι και το τελευταίο στάδιο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγγελίας, ο αγοραστής δύναται να επιλέξει την επιλογή «Ακύρωση», η οποίο ευρίσκεται κάτω αριστερά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Με την επιλογή αυτή, η διαδικασία της παραγγελίας προϊόντος διακόπτεται αμέσως και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνουν εκατέρωθεν ο Πωλητής και ο αγοραστής. Επίσης από τη στιγμή που θα καταχωρηθεί η παραγγελία και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών, δύναται ο αγοραστής να ματαιώσει την παραγγελία του, ενημερώνοντας σχετικά τον Πωλητή και με την επιφύλαξη ότι ο τελευταίος δεν έχει ήδη προβεί στην συσκευασία και αποστολή της παραγγελίας. Η κατά τους ανωτέρω όρους ματαίωση της παραγγελίας δεν δημιουργεί οιαδήποτε υποχρέωση στο πρόσωπο του αγοραστή ή του πωλητή.
1.11 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών
Οι συμβάσεις πώλησης που συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή, το οποίο ευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.allstarapplies.gr διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη μεταξύ του Πωλητή και των αγοραστών του παραπάνω ηλεκτρονικού καταστήματος προκύψει ένεκα ή εξ αφορμής της μεταξύ τους σύμβασης πώλησης διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν ένεκα ή εξ αφορμής της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή και των συναπτόμενων μέσω αυτού συμβάσεων πώλησης ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
1.12 Τροποποίηση όρων χρήσης
Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, οποτεδήποτε, τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναρτά αμελλητί στο αντίστοιχο μέρος του ιστοτόπου του κάθε τροποποίηση στους όρους χρήσης. Κάθε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους χρήσης πρέπει να δηλώνεται με τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό από τον επισκέπτη του ιστοτόπου.

2. Πολιτική Επιστροφής – Αντικατάστασης προϊόντων
2.1 Επιστροφή προϊόντων σε περίπτωση υπαναχώρησης
Αν ο αγοραστής αλλάξει γνώμη για την αγορά που πραγματοποίησε, μπορεί να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση αναφορικά με το προιόν. Η προθεσμία της υπαναχώρησης λήγει δεκατέσσερα (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα κατά την οποία ο αγοραστής ή τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά φυσική κατοχή των προϊόντων.
Πριν από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών, ο αγοραστής οφείλει να ενημερώσει τον Πωλητή για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Ο αγοραστής δύναται να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή (συμπλήρωση και αποστολή ως ηλεκτρονικού αρχείου) ή να κάνει οποιαδήποτε σαφή δήλωση, από την οποία να προκύπτει η βούληση υπαναχώρησης από την σύμβαση πώλησης. Η ενημέρωση παρέχεται προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Επιχείρησης ALL STAR APPLIES μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση email ή τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 231 023 1032 (Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 10:00 – 19:00, ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00 – 15:00).
Ο αγοραστής αναλαμβάνει να επιστρέψει τα προϊόντα, στον Πωλητή, χωρίς καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός της προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημέρωσε τον Πωλητή για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας, ο αγοραστής δεν μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα στον έμπορο και ευθύνεται οικονομικά απέναντί του.
Ο αγοραστής επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος αποστολής και επιστροφής, ταχυδρομικώς, των προϊόντων. Αν τα προϊόντα δεν μπορούν, λόγω της φύσης τους (για παράδειγμα, ογκώδη αντικείμενα) υπό κανονικές συνθήκες να επιστραφούν ταχυδρομικώς, ο αγοραστής επιβαρύνεται με την δαπάνη επιστροφής τους με ανεξάρτητο μεταφορέα.
Ο αγοραστής αναλαμβάνει να επιστρέφει τα προϊόντα στην κατάσταση (χωρίς πραγματικά ελαττώματα και με τις συνομολογημένες ιδιότητες) στην οποία ευρίσκονταν κατά την χρονική στιγμή που ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο το οποίο υποδεικνύει, εκτός από τον μεταφορέα, απέκτησε την φυσική κατοχή τους, στην αρχική συσκευασία τους και συνοδευόμενα από όλα τους τα παρακολουθήματα. Ο αγοραστής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων, μόνο στην περίπτωση που αυτή οφείλεται σε εκ μέρους του διαχείριση, η οποία δεν κρίνεται αναγκαία για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων.
Ο αγοραστής αναλαμβάνει να συνοδεύει το προϊόν που επιστρέφει στον Πωλητή με το παραστατικό της αγοράς του (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).
Ο Πωλητής επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον αγοραστή, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αποστολής των προϊόντων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία απέκτησε την φυσική κατοχή των προϊόντων που επεστράφησαν. Ο Πωλητής πραγματοποιεί την παραπάνω επιστροφή χρημάτων, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής, με εκείνο που χρησιμοποίησε ο αγοραστής για την αρχική συναλλαγή. Σε περίπτωση διαφορετικής συμφωνίας, ο αγοραστής δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από την επιστροφή χρημάτων.
Ο Πωλητής δεν αναλαμβάνει την επιστροφή ενδεχόμενων πρόσθετων δαπανών παράδοσης που οφείλονται στην επιλογή του αγοραστή να χρησιμοποιήσει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης προϊόντων που χρησιμοποιεί ο Πωλητής.
2.2 Αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων
Σε περίπτωση προϊόντος με ελαττώματα ή από το οποίο ελλείπουν συμφωνημένες ιδιότητες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Ο αγοραστής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Προς αντικατάσταση του προϊόντος, ο αγοραστής οφείλει να ενημερώσει τον Πωλητή για το ελάττωμα ή την έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας που εντόπισε στο προϊόν, καθώς και για την απόφασή του να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο. Η παραπάνω ενημέρωση παρέχεται προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της επιχείρησης ALL STAR APPLIES μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση email ή τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 231 023 1032 (Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 10:00 – 19:00, ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00 – 15:00).
Ο αγοραστής οφείλει να μην τοποθετεί προιόν με ελαττώματα ή προιόν από το οποίο ελλείπουν συμφωνημένες ιδιότητες, προκειμένου να διαπιστωθεί ευχερώς το ελάττωμά του από τον Πωλητή. Σε περίπτωση τοποθέτησής προιόντος με ελαττώματα ή προιόντος από το οποίο ελλείπουν συμφωνημένες ιδιότητες, ο αγοραστής δεν μπορεί να ζητήσει από τον πωλητή την αντικατάσταση του προϊόντος.
Τα δικαιώματα του αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας του προϊόντος παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών από την παράδοση του προϊόντος στον αγοραστή, ήτοι από την ημέρα κατά την οποία ο αγοραστής ή τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά φυσική κατοχή των προϊόντων. Μετά την πάροδο του παραπάνω χρονικού διαστήματος, ο αγοραστής δεν μπορεί να ζητήσει από τον πωλητή την αντικατάσταση του προϊόντος.
Στην περίπτωση αντικατάστασης προϊόντος, ο αγοραστής δεν επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος στον Πωλητή, εφόσον χρησιμοποιεί τον τυποποιημένο τρόπο παράδοσης προϊόντων που χρησιμοποιεί ο Πωλητής. Αν ο αγοραστής χρησιμοποιεί τρόπο επιστροφής, άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης προϊόντων που χρησιμοποιεί ο Πωλητής, επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες πρόσθετες δαπάνες.
Ο αγοραστής συνοδεύει το προϊόν που επιστρέφει στον Πωλητή προς αντικατάσταση με το παραστατικό της αγοράς του (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).
Ο Πωλητής αναλαμβάνει να παραδώσει το νέο προϊόν, χωρίς πραγματικά ελαττώματα και με τις συνομολογημένες ιδιότητες, στον αγοραστή χωρίς καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος. Ο Πωλητής επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής του νέου προϊόντος στον αγοραστή.
2.3 Τόπος επιστροφής των προϊόντων
Ως χώρος επιστροφής των προϊόντων από τον αγοραστή ορίζεται η έδρα της επιχείρησης ALL STAR APPLIES, ήτοι η Θεσσαλονίκη και το επί της Οδού Ι. Φαρμάκη αρ.26 κατάστημα.

3. Πληρωμή και παράδοση προϊόντων
3.1 Πληρωμή
Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής για την εξόφληση της παραγγελίας σας είναι:
Α) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με τραπεζική κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό:
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
IBAN:4102602060000160201019551………………………….
Αριθμός λογαριασμού. 0026.0206.16.0201019551……………
Δικαιούχος: Ζαμίδης Βασίλειος του Αθανάσιου…………………………………
Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο και αριθμός παραγγελίας

Β) ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
Η εξόφληση της παραγγελίας γίνεται με αντικαταβολή κατά την παράδοση/παραλαβή των προϊόντων σας από την μεταφορική επιχείρηση και επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση 2€
Γ) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Η εξόφληση της παραγγελίας γίνεται στο φυσικό μας κατάστημα κατά την παραλαβή των προϊόντων.
3.2 Παράδοση προϊόντων
Ως τρόποι παράδοσης των προϊόντων ορίζονται οι εξής:
1. Μέσω της αυτοπρόσωπης παρουσίας του αγοραστή στο κατάστημα της επιχείρησης (Θεσσαλονίκη, Ι.Φαρμάκη 26), κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του (Δευτέρα-Παρασκευή από τις 10:30 έως τις 18:00), και κτήσης της φυσικής κατοχής των προϊόντων από τον ίδιο. Για την παραλαβή του προϊόντος από το κατάστημα, ο αγοραστής οφείλει να προσκομίζει το αποδεικτικό πληρωμής της αγοράς που έχει πραγματοποιήσει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή.
2. Μέσω αποστολής των προϊόντων στον τόπο που υποδεικνύει ο αγοραστής. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα στον αγοραστή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την σύναψη της σύμβασης για χερσαίους προορισμούς και εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών για δυσπρόσιτους ή νησιωτικούς προορισμούς, δηλαδή από την αποδεδειγμένη ολοκλήρωση της παραγγελίας του προϊόντος μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή. Η παραπάνω προθεσμία θεωρείται ότι τηρείται, όταν ο αγοραστής αποκτά την φυσική κατοχή των προϊόντων πριν από την λήξη της. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αγοραστής αποκτά την φυσική κατοχή των προϊόντων μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας, ο Πωλητής θεωρείται ότι έχει παραδώσει τα προϊόντα εμπρόθεσμα, εφόσον έχει μεταβιβάσει την φυσική κατοχή των προϊόντων στον μεταφορέα κατά χρόνο προγενέστερο της λήξης της παραπάνω προθεσμίας και η μη τήρηση αυτής οφείλεται σε λόγους που ανάγονται στον μεταφορέα ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Ο Πωλητής αποστέλλει τα προϊόντα, κάνοντας χρήση των υπηρεσιών μεταφοράς της Γενικής Ταχυδρομικής ή της υπηρεσίας COURIER. Ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των ..5,00….€ για χερσαίους προορισμούς.
Για δυσπρόσιτους ή νησιωτικούς προορισμούς υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση +7,00€.
Για αγορές άνω των 59.00 € τα μεταφορικά είναι δωρεάν.
Η αποστολή των προϊόντων γίνεται αυθημερόν από την ημέρα σύναψης της σύμβασης. Δυνατότητα αποστολής προϊόντων και το Σάββατο, εφόσον η παραγγελία καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα μέχρι τις 11:00π.μ. δίχως πρόσθετη επιβάρυνση.
Εάν ο Πωλητής δεν εκπληρώσει την υποχρέωση του να παραδώσει τα προϊόντα εντός των παραπάνω προθεσμιών των 6 ή 8 εργάσιμων ημερών, ο αγοραστής δικαιούται να αιτηθεί την παράδοση των προϊόντων εντός επιπλέον προθεσμίας. Ο αγοραστής οφείλει να υποβάλει το παραπάνω αίτημα, με σαφή δήλωσή του, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει αμέσως μετά την λήξη των παραπάνω προθεσμιών. Ο αγοραστής δύναται να υποβάλει το παραπάνω αίτημα αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση email ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, στο τηλέφωνο 231 023 1032 (Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 10:00 – 19:00, ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00 – 15:00).
Ο Πωλητής αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την λήψη του παραπάνω αιτήματος του αγοραστή. Εάν ο Πωλητής δεν παραδώσει τα προϊόντα εντός της επιπλέον αυτής προθεσμίας, ο αγοραστής δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση πώλησης.
Σημειώνεται ότι επιπλέον προθεσμία για την παράδοση των προϊόντων δεν χορηγείται στις εξής περιπτώσεις:
1. αν ο Πωλητής έχει αρνηθεί να παραδώσει τα προϊόντα
2. αν ο Πωλητής και ο αγοραστής έχουν συμφωνήσει την παράδοση των προϊόντων εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και η παράδοση εντός αυτής είναι σημαντική, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων που περιέβαλαν τη σύναψη της σύμβασης
3. εάν ο καταναλωτής έχει ενημερώσει με σαφή δήλωσή του τον Πωλητή, πριν από τη σύναψη της σύμβασης (δηλαδή την ολοκλήρωση της παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή) ότι η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι μία ορισμένη ημερομηνία.
Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ο Πωλητής παραλείψει να παραδώσει τα αγαθά κατά τη χρονική στιγμή που συμφώνησε με τον καταναλωτή ή εντός της προθεσμίας των 6 ή 8 εργάσιμων ημερών (ανάλογα με τον προορισμό) από την σύναψη της σύμβασης, ο αγοραστής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης αμέσως.
Ο αγοραστής δύναται να καταγγείλει την σύμβαση πώλησης εντός της προθεσμίας τριών (3) μηνών. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει από την επομένη της ημέρας, μέχρι την οποία ο Πωλητής είχε την δυνατότητα να παραδώσει εμπρόθεσμα τα προϊόντα στον αγοραστή. Προς καταγγελία της σύμβασης πώλησης, ο αγοραστής οφείλει να αποστείλει σαφή δήλωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση email.
Με την λήψη του μηνύματος του αγοραστή, με το οποίο ενημερώνει τον Πωλητή για την απόφασή του να καταγγείλει την σύμβαση, ο Πωλητής αναλαμβάνει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός της προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήψη του παραπάνω μηνύματος όλα τα χρήματα που ο αγοραστής είχε πληρώσει βάσει της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής). Ο Πωλητής πραγματοποιεί την παραπάνω επιστροφή χρημάτων, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής, με εκείνο που χρησιμοποίησε ο αγοραστής για την αρχική συναλλαγή. Σε περίπτωση διαφορετικής συμφωνίας, ο αγοραστής δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από την επιστροφή χρημάτων.

4. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
4.1 Υπεύθυνος επεξεργασίας
Η επιχείρηση με την επωνυμία «ALL STAR APPLIES», η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Ι.Φαρμάκη αρ. 26, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 στοιχ. 7. του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ), των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου www.allstarapplies.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος»), του οποίου είναι διαχειρίστρια.
Η επικοινωνία με την επιχείρηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 231 023 1032 ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email
Υπεύθυνος Προστασίας (αν υπάρχει θα πρέπει να αναγραφούν τα στοιχεία επικοινωνίας του) ορίζεται ο Ζαμίδης Βασίλειος.
4.2 Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η επιχείρηση συλλέγει τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου:
1. To ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι επισκέπτες του ιστοτόπου καταχωρούν τις παραπάνω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όταν συμπληρώνουν τα αντίστοιχα χωρία (κουτάκια), προκειμένου να εγγραφούν στο newsletter (περιοδική ηλεκτρονική ενημέρωση) της επιχείρησης ALL STAR APPLIES.
2. Την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε άλλη κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που οι επισκέπτες του ιστοτόπου επιλέγουν να γνωστοποιήσουν, όταν αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στις διευθύνσεις info@allstar-applies.gr
3. To ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας (υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρηθούν δύο διευθύνσεις), τηλέφωνο σταθερής τηλεφωνίας, τηλέφωνο κινητής τηλεφωνίας, αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax). Οι επισκέπτες του ιστοτόπου καταχωρούν τις παραπάνω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όταν συμπληρώνουν τα αντίστοιχα χωρία (κουτακια), προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία παραγγελίας προϊόντος μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) που λειτουργεί στον ιστότοπο.

4.3 Σκοποί και νομικές βάσεις επεξεργασίας
Η επιχείρηση επεξεργάζεται τις παραπάνω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την εκπλήρωση των παρακάτω σκοπών επεξεργασίας, βασιζόμενη στις κάτωθι νομικές βάσεις επεξεργασίας:
1. Η επιχείρηση επεξεργάζεται τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούν οι επισκέπτες του ιστοτόπου προς εγγραφή στο newsletter, με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών ή διαφημιστικών μηνυμάτων σχετικά με την δράση και τις υπηρεσίες της, καθώς και με τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί μέσω του ιστοτόπου. Η νομική βάση για την παραπάνω επεξεργασία είναι η συναίνεση των επισκεπτών του ιστοτόπου, η οποία παρέχεται μέσω της συμπλήρωσης των απαραίτητων για την εγγραφή στο newsletter στοιχείων.
2. Η Επιχείρηση επεξεργάζεται τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούν οι επισκέπτες του ιστοτόπου, όταν αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις email, προκειμένου να απαντήσει στα ερωτήματα που έχουν θέσει με τα μηνύματά τους οι επισκέπτες και να παράσχει το σχετικό πληροφοριακό υλικό. Η νομική βάση για την παραπάνω επεξεργασία είναι η συναίνεση των επισκεπτών του ιστοτόπου, η οποία παρέχεται μέσω της εκ μέρους τους αποστολής μηνύματος στις διευθύνσεις που η Επιχείρηση χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση αναγκών επικοινωνίας με τους επισκέπτες του ιστοτόπου.
3. Η Επιχείρηση επεξεργάζεται τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούν οι επισκέπτες του ιστότοπου, όταν επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μια αγορά προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop) που λειτουργεί στον ιστότοπο, προκειμένου να εκτελέσει την σύμβαση πώλησης μεταξύ της ίδιας ως Πωλητή και του εκάστοτε επισκέπτη ως αγοραστή. Η νομική βάση της παραπάνω επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, της οποίας συμβαλλόμενο μέρος είναι επισκέπτης του ιστοτόπου (ήτοι, το υποκείμενο των δεδομένων).
4.4 Κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η Επιχείρηση ενδέχεται να κοινολογήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του ιστοτόπου στους παρακάτω αποδέκτες:
1. Τρίτα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά), με τα οποία η Επιχείρησης συνδέεται συμβατικώς. Εν προκειμένω, η Επιχείρηση κοινολογεί στους συμβαλλομένους της μόνο εκείνες τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστοτόπου που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση του αντικειμένου των μεταξύ τους συμβάσεων. Επιπλέον, η Επιχείρηση αναλαμβάνει να δεσμεύσει τα τρίτα πρόσωπα ως προς την εκ μέρους τους νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους κοινολογεί, μέσω της προσθήκης σχετικού όρου στις μεταξύ τους συμβάσεις ή την υπογραφή σχετικού παραρτήματος της κύριας σύμβασης.
2. Δικαστικές ή Διοικητικές Αρχές στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Επιχείρησης με δικαστική ή διοικητική απόφαση ή απόφαση Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής.
3. Τρίτα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) προς τα οποία η Επιχείρηση υποχρεούται να κοινολογήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του ιστοτόπου βάσει διάταξης νόμου, κανονιστικής ή ατομική διοικητικής πράξης, δικαστικής απόφασης ή απόφασης διοικητικού οργάνου ή Αρχής.
4.5 Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα
Η Επιχείρηση δεν διαβιβάζει και δεν έχει την πρόθεση να διαδιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του ιστοτόπου σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.
4.6 Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του ιστοτόπου διατηρούνται από την Επιχείρηση μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της εκάστοτε επεξεργασίας. Η Επιχείρηση δύναται να διατηρήσει τα δεδομένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το ελάχιστο δυνατό, μόνο στις περιπτώσεις που η εν λόγω διατήρηση επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή δικαστική ή διοικητική απόφαση.
4.7 Δικαιώματα
Η Επιχείρηση αναλαμβάνει να διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχουν ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και η εθνική νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά, στους επισκέπτες του ιστοτόπου ως υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες του ιστοτόπου δικαιούνται να αιτηθούν:
1. Την ανάκληση της συγκατάθεσης που έχουν παράσχει ως προς συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εν προκειμένω, οι επισκέπτες δικαιούνται να ανακαλέσουν, οποτεδήποτε, την συγκατάθεσή τους ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που καταχώρησαν κατά την εγγραφή τους στο newsletter του ιστοτόπου ή κατά την αποστολή μηνύματος στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας της Επιχείρησης.
2. Την λήψη πληροφοριών σχετικά με το είδος της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και την πρόσβαση σε αυτά.
3. Τη διόρθωση ή την επικαιροποίηση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή
4. Την πλήρη και οριστική διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τα αρχεία της Επιχείρησης
5. Τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων
6. Την λήψη αντιγράφου του συνόλου ή μέρους των προσωπικών τους δεδομένων σε κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από τα μηχανήματα μορφή
Η Επιχείρηση αναλαμβάνει να ικανοποιήσει, δωρεάν, τα παραπάνω αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η παραπάνω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, λαμβανομένων υπ΄ όψει της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων που εκκρεμούν ενώπιόν της. Σε αυτή την περίπτωση, η Επιχείρηση αναλαμβάνει να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την χορήγηση της παράτασης και τους λόγους της καθυστέρησης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.
Η Επιχείρηση δύναται να αρνηθεί την ικανοποίηση αιτήματος υποκειμένου των δεδομένων, μόνο εφόσον αποδείξει, με κάθε πρόσφορο μέσο, ότι δεν είναι σε θέσει να εξακριβώσει την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων.
Σε περίπτωση που τα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων είναι αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Επιχείρηση δύναται να επιβάλει την καταβολή ενός εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπ’ όψει τα διοικητικά για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας. Η Επιχείρηση δύναται, εναλλακτικά, να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων εκ μέρους της Επιχείρησης. Τα υποκείμενα των δεδομένων υποβάλλουν καταγγελία στην παραπάνω Αρχή, χρησιμοποιώντας έναν από τους τρόπους υποβολής που περιγράφονται στην ιστοσελίδα της Αρχής (https://ww.dpa.gr/)
4.8 Επικοινωνία
Οι επισκέπτες του ιστοτόπου υποβάλλουν τα παραπάνω αιτήματα σχετικά με την ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους ως υποκειμένων των δεδομένων αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@allstar-applies . Στην παραπάνω διεύθυνση μπορούν, ακόμη, να αποστέλλουν και οποιοδήποτε μήνυμα, πλην του αιτήματος ικανοποίησης δικαιώματος, που αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Επιχείρηση μέσω του ιστοτόπου.
4.9 Cookies
Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία “cookies” τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή σας κατά την περιήγησή του επισκέπτη και στη συνέχεια στη συσκευή σας προκειμένου να γίνεται αναγνώριση του φυλλομετρητή για την προηγούμενη δραστηριότητά του.
Κάποια cookies που χρησιμοποιούμε είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστοτόπου και δεν ζητείται η συναίνεση του επισκέπτη για την τοποθέτηση στη συσκευή του.
Τα ανωτέρω cookies αποθηκεύονται για 30 ημέρες και μετά διαγράφονται.
4.10 Τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας ενδέχεται να τροποποιηθεί στο μέλλον. Κάθε αλλαγή ή προσθήκη σε αυτή θα αναρτάται στον ιστότοπο, ώστε οι επισκέπτες του ιστοτόπου να είναι διαρκώς ενημερωμένοι για τους όρους επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Καμία τροποποίηση της παρούσας πολιτικής δεν θα εφαρμοστεί πριν τη σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο.